Werkzaamheden


• Bewindvoering:

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

 • Aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting
 • Bankrekening openen t.b.v. beheer gelden cliënt
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op langdurigheidtoeslag, toeslagenwet dan wel of anderszins recht op aanvulling bestaat
 • Opstellen budgetplan
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan
 • Belastingaangifte box 1
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke heffingen
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand
 • Aanvragen huurtoeslag / zorgtoeslag
 • Reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • Regelmatig contact rechthebbende
 • Spreekuurcontact (op werkdagen van 09.30 - 12.30 uur)
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank


Niet tot de werkzaamheden behoren:

 • Hulp bij complexe nalatenschap *2)
 • Hulp bij problematische schulden *3)
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen *1)
 • Ontruiming van de woning *1)
 • Verhuizing *1)
 • Belastingaangifte box 2 / 3 *1)

*1) Indien de werkzaamheden na uw verzoek worden uitgevoerd, worden de uren gedeclareerd tegen het door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters vastgestelde uurtarief. De Rechtbank dient vooraf wel toestemming te geven voor declarabele uren.
*2) Voor deze werkzaamheden wordt het uurtarief voor niet notariële zaakwaarnemers berekend.
*3) U dient zich hiervoor aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

• Mentorschap:

Sommige mensen hebben, vaak tengevolge van een geestelijke beperking ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes.

Gebruikelijk is dat een familielid in die situatie helpt met adviezen en als het ware de rol van mantelzorger op zich neemt. Het komt echter voor dat vanwege omstandigheden of om praktische redenen het verstandig is om een onpartijdige derde in te schakelen. Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, wonen en dergelijke.

Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op zaken in de persoonlijke, niet-materiële  sfeer is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële / materiële zaken gaat.

Maatwerk Bewindvoering bemiddelt bij het zoeken naar een professionele mentor.

• Curatele:

Ondercuratele  betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld mag de ondercuratele gestelde niet meer zonder toestemming van de curator. Ook het aangaan van andere verplichtingen, zoals geld lenen is zonder toestemming van de curator niet toegestaan. Iemand die ondercuratele is gesteld is daarmee automatisch handelingsonbekwaam. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die ondercuratele is gesteld, gelijk zoals een wettelijke ouder of een voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen van de ondercuratele gestelde en behartigt de materiële en immateriële belangen. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, een landelijk dagblad en een regionaal dagblad.   Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het openbaar curatelenregister bij de rechtbank ’s Gravenhage.

Voor meer informatie: http://curateleregister.rechtspraak.nl

Maatwerk Bewindvoering bemiddelt bij het zoeken naar een professionele curator.


 

Maatwerk in ondersteuning