Privacyverklaring

Maatwerk Bewindvoering, gevestigd aan Limburghaven 2A, 3433 PK Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.maatwerkbewindvoering.nl
Limburghaven 2A, 3433 PK Nieuwegein
Telefoonnummer 030-6055955 of 06-37166829
 
M.J.E. Stoové is de Functionaris Gegevensbescherming van Maatwerk Bewindvoering. Zij is te bereiken via info@maatwerkbewindvoering.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatwerk Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienst beschermingsbewind en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maatwerk Bewindvoering verwerkt onder andere de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck (openen en beëindigen bankrekeningen, opvragen BKR overzicht)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (kinderbijslag, kinderopvang, belastingdienst)
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatwerk Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens om de taken als beschermingsbewindvoerder uit te voeren. Conform de aanbevelingen meerderjarigenbewind welke zijn vastgesteld door LOVCK&T.

In het algemeen heeft de betrokkene toestemming gegeven voor verwerking van de persoonsgegevens voor een aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank.  De instelling beschermingsbewind wordt door de rechter bekrachtigd in een beschikking waardoor er sprake is van een wettelijke verplichting.  Als bewindvoering op grond van schuldenbewind wordt uitgesproken door de rechter wordt de bewindvoering verplicht ingeschreven in het openbare curatele- en bewindregister.  Als de bewindvoering op grond van lichamelijke en geestelijke toestand wordt uitgesproken is de inschrijving in het in het openbare curatele- en bewindregister een optie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatwerk Bewindvoering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatwerk Bewindvoering) tussen zit.  Maatwerk Bewindvoering gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 2Work. In dit systeem wordt de financiële administratie van betrokkene verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maatwerk Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de wettelijke regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatwerk Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatwerk Bewindvoering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatwerk Bewindvoering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maatwerkbewindvoering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maatwerk Bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatwerk Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maatwerk Bewindvoering via het e-mailadres: info@maatwerkbewindvoering.nl.